Klima Info

En utbredt misforståelse i klimadebatten er at den består av to sider delt på påstanden om at «klimaendringer er ekte», hvor den ene siden tror på dette og den andre «benekter» det. Dette er en feil representasjon. De fleste som kalles «skeptikere» og «benektere» argumenterer ikke for at klimaendringer ikke er «ekte». Men verre enn dette, den motsetningsfulle rammen av vitenskap-vs-benektelse skjuler den faktiske substansen i vitenskapelige, politiske, økonomiske og moralske argumenter som ligger til grunn for disse uenighetene, og berøver publikum en viktig debatt om samfunnets fremtid.

IPCC opprinnelig

Dette er det opprinnelige mandatet til gruppen;

Det internasjonale panelet for klimaendringer (IPCC) ble etablert av Verdens Meteorologiske Organisasjon og FNs Miljøprogram (UNEP) i 1988 for å vurdere vitenskapelig, teknisk og sosioøkonomisk informasjon som er relevant for å forstå menneskeskapte klimaendringer, dens potensielle virkninger og alternativer for tilpasning og begrensning. IPCC utfører ikke originalforskning, og overvåker heller ikke klima eller relaterte fenomener selv. I stedet vurderer den publisert litteratur, inkludert peer-reviewed og non-peer-reviewed kilder. Spesielt det siste viser at de uten blygsel benytter seg av kvasiforskning for å produsere sine rapporter.

IPCC / klimapanelet har siden starten i 1988 lagt frem mangfoldige spådommer/skremsler om hva som skulle ha skjedd om alt fra issmelting, havnivåstigning, tørke, uvær, temperatur, co2, osv osv, absolutt ingen av dem har truffet.

Det som er viktig å huske er at panelet er en politisk sammensatt gruppering fra alle medlemsland. Samtlige dokumenter som panelet legger frem skal alle medlemsland mene noe om slik at ingen forplikter seg til noe som helst.

Hvert medlemsland melder inn sitt ønskede mål for CO2 utslipp i løpet av hhv 2030 og 2050, men feiler det enkelte land ifht egen målsetting er dette uten konsekvenser av noe slag.

97% konsensus

Slik ble et av historiens største matematiske svindelresultat konstruert;
Populartechnology.net
has posted e-mails from John Cook’s Skeptical Science website concerning what Cook calls «The Consensus Project» or TCP. The e-mails, from early 2012, reveal the huge promotional campaign Cook was rolling out to publicize the consensus study – before he had even done the study. It is also evident from the e-mails that Cook knew he was cooking the data to reach a preconceived conclusion. In his «Introduction to TCP» e-mail of January 19, 2012, Cook explains to team members:

It’s essential that the public understands that there’s a scientific consensus on AGW [anthropogenic (man-made) global warming]. So Jim Powell, Dana and I have been working on something over the last few months that we hope will have a game changing impact on the public perception of consensus. Basically, we hope to establish that not only is there a consensus, there is a strengthening consensus. Deniers like to portray the myth that the consensus is crumbling, that the tide is turning.

Her er utregningen som Legates et al lagde i 2015 som viser hvordan det sammenhengen faktisk er:

Parisavtalen

Dette er i korthet innholdet i avtalen som ble inngått i Paris desember 2015:

«Paris-avtalens langsiktige mål er å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til godt under 2 ° C over pre-industrielle nivåer; og å begrense økningen til 1,5 ° C, da dette ville redusere risikoen og effektene av klimaendringer vesentlig.»

Så var det unntakene da;
«No mechanism forces a country to set a specific target by a specific date.»
På godt norsk: intet land forplikter seg til noe som helst.

I tillegg sier avtalen ingenting om hvilke land som er «u-land» og disse utviklingsland er unntatt fra å sette noen mål frem til 2030. Forstå det den som kan men blant utviklingslandene finner man også Kina og India, disse to landene står for ca 34% av alle klimagassutslippene.

Utslipp fra fly og skip er unntatt fra avtalen.
Når man vet at et eneste av verdens største containerskip slipper ut like mye klimagasser som 50 millioner biler per år blir Norges bidrag til utslippene som en fjert i en storm å regne.

CO2

Alt liv på kloden er avhengig av en ting for fortsatt eksistens og det er tilgang på CO2.

Intet CO2 – intet liv, så enkelt er det.

Man regner år 1750 som starten på den industrielle perioden, da var co2 nivået ca. 277ppm.
I dag ( desember 2019 ) er nivået på 410ppm dvs en økning på 133 ppm. Forskerne er enige om at menneskeheten står for ca. 3-4% av utslippene dvs 5-6 ppm.
Selv med denne økningen på 133 ppm har den globale temperaturen økt med kun mellom 0.8 – 1°C.

Alle klimaaktivister gjør dette om til skremselspropaganda og sier at nå må utslippene av CO2 ned.

Det optimale nivået av CO2 for best mulig vekst i drivhus er 1000 – 1300 ppm, langt over dagens 412 ppm.
Noe de fleste av oss ikke er klar over er CO2 nivået i menneskets utpust, det er ca 38000 ppm 😮 ( trettiåttetusen ppm ). Men dette teller visst ikke 😉

Det er foretatt iskjerneboring på Grønland for å se sammenhengen mellom økt CO2 og økt temperatur.
Iskjernen er historiske data over 8000 år og viser klart at det mest sannsynlig ikke er noen sammenheng tvert i mot:

Kilden er: her

Global oppvarming ?

Global middeltemperatur siste 41 år var pr. februar 2023: +0.08°C

Grafen er hentet fra Dr. Roy Spencer nettside som er den mest anerkjente forskeren på global temperatur.

Iskjerneboring fra 3000 meters dybde på Grønlandsisen viser store temperaturvariasjoner over korte tidshorisonter.
  

Temperaturtrenden over de siste 10000 årene er nedadgående. Det samme ser vi fra iskjerneboringen i Antarktis nedenfor.


Istid

Dette er forskernes bilde av ismassenes utbredning under den siste istid.
Den siste istids maksimum var for ca 21000 år siden. Havnivået var etter det forskerne har funnet ut ca. 125 meter lavere enn den er i dag.

Istykkelse under den siste istiden.